To Krasnoyarsk to Milan

14.02.2012
CSKA (photo M. Serbin, cskabasket.com)

URL: http://www.cskabasket.com/photo/?id=10901&one=1&lang=en
Photos
CSKA (photo M. Serbin, cskabasket.com)
Jamont Gordon (photo M. Serbin, cskabasket.com)
Nikita Kurbanov (photo M. Serbin, cskabasket.com)
Andrey Vorontsevich and Evgeniy Voronov (photo M. Serbin, cskabasket.com)
CSKA (photo M. Serbin, cskabasket.com)
Nenad Krstic (photo M. Serbin, cskabasket.com)
Jonas Kazlauskas (photo M. Serbin, cskabasket.com)
Aleksey Shved (photo M. Serbin, cskabasket.com)
Darjus Lavrinovic (photo M. Serbin, cskabasket.com)
Milos Teodosic (photo M. Serbin, cskabasket.com)